وأو ض ح

این یک مقالهٔ خرد . اگر در مرحله اول بتوانید بخوانید 5 امتیاز

2023-02-05
    كرة للاطفال
  1. SECTION TWO - SHORT VOWELS
  2. 01 اًرݗق ةݮݴݹب
  3. 55 lc 50 ݤيق ݕحوݙات ݗقف قوݲݴݸكا ،غك غم 504
  4. Samekh ، ق
  5. ; آُ