قاعدة going to و will

این کلمات به مخاطب می فهمانند که افراد چه می کنند، چه فکر می . حيث ان كلا منهما يستخدمان في صيغة المستقبل Future ويأتيان وفق قاعدة واحدة

2023-02-06
    الفرق بين افاست بريميم انتي فيرس و انترنت سيكيورتي
  1. 5m ,and
  2. Well, science hasnt quite decided on this one
  3. It has to work
  4. 16,361 Downloads
  5. He said he would be there at 8:00
  6. ⚠️ You can use present simple for timetabled events