إ ن ه كان بي حفيا معناها

.

2023-03-30
    Sp و sf و se وsd و ss